Algemene voorwaarden

Ik ben aangesloten als Erkend Kinesioloog bij de Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) en de koepelorganisatie RBCZ. Onderstaand mijn algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden voor Consulten

Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Een Kinesioloog: therapeut, lid van een beroepsvereniging voor natuurgeneeswijzen, handelende als zelfstandig gevestigd kinesioloog.
Cliënt: degene aan wie door de kinesioloog advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de kinesioloog wordt uitgeoefend. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Kinesioloog, Cliënt en Praktijkadres.

Werkwijze kinesioloog
• De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.
• De kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
• Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan. 
• De kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen.
• De kinesioloog kan om het proces te steunen, bloesemremedies, voeding, beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen.
• De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.
• De kinesioloog is gehouden aan de beroepscodes van de VBAG en RBCZ.

Vertrouwelijkheid van de consulten
• De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).
• De kinesioloog is gehouden aan de opgestelde ethische code.
• De kinesioloog stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
• De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten met toestemming van de cliënt*. Bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De kinesioloog die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit op verzoek een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
• De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Dit gebeurt bij minderjarigen in overleg en met overeenstemming van het kind.
• De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
• De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
• De kinesioloog verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Afspraken behandeling/consulten
• De kinesiologische behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
• De kinesioloog en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog – cliënt.
• De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld.
• Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
• Een consult/behandeling duurt in principe een uur, indien nodig kunnen afwijkende tijden (vooraf) worden afgesproken.
• Het intakegesprek duurt in principe anderhalf uur
• De kosten van de therapie bedragen € 88 voor het intakegesprek en € 70 per sessie hierop volgend (prijzen 2022). De prijs kan worden aangepast per 1 januari of 1 juli. De kinesioloog zal als dit van toepassing is, ruim van tevoren bekend maken
• De betaling van behandeling is of per pin, of contant of binnen 14 dagen op rekening.
• Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, e-mail of telefonisch). Als dit niet gebeurd wordt de tijd van het consult in rekening gebracht. Hierbij kan alleen in bepaalde (overmacht) situaties een uitzondering gemaakt worden. De kinesioloog bepaalt of een situatie overmacht is en onder de uitzondering valt.
• Bij het vergeten van een afspraak en dus niet op komen dagen op het praktijkadres op het afgesproken tijdstip wordt de tijd van het consult in rekening gebracht.
• Voor klachten over de behandeling is een stappenplan opgesteld, welke op de website (www.touch2be.nl) te lezen is en indien gewenst als papieren versie in de praktijk. De eerste stap is de klacht met de kinesioloog te bespreken.
• De kinesioloog volgt bij en vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld de 5 stappen van de Meldcode van het Ministerie van Volksgezondheid.
• Touch2be en Mirjam Kuster zijn niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).
• Touch2be en Mirjam Kuster zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door het betreden van het praktijkadres Waterbieslaan 65, Vleuten en Burgemeester de Bruïnelaan 140-3 in Zwijndrecht, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk en het gebruikmaken van het toilet.

Vergoeding van de kinesiologie consulten
• Niet alle zorgverzekeraars vergoeden kinesiologie consulten. De cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek van de kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt (bijvoorbeeld via de website https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/kinesiologie). De kinesiologie consulten vallen onder de aanvullende verzekering en hebben daarmee geen invloed op het eigen risico.
• De factuur van het kinesiologie consult dient rechtstreeks aan de kinesioloog betaald te worden. Vervolgens kan de factuur naar de betreffende zorgverzekeraar worden (bewaar zelf een kopie).

Bijzondere bepalingen
• Verhindering behandelaar: Als de kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten te geven, kan zij/hij voorstellen een collega-kinesioloog in te schakelen die de behandeling overneemt. Hiervoor is een waarnemingsovereenkomst opgesteld.
• In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk of per email aan de kinesioloog kenbaar te maken en eindigt de samenwerking per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog.

Beëindiging behandeling
• Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden.
• Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de kinesioloog de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de kinesioloog een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de kinesioloog in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
• De kinesioloog kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De kinesioloog zal in een dergelijke situatie de ondersteuning bieden die in haar macht en kunnen ligt, tot de cliënt in behandeling is bij een passende andere zorgverlener.

Maart 2022, Vleuten

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en ben uiteraard bereid e.e.a. nader toe te lichten en/of uw vragen te beantwoorden.

“De natuur geneest, de therapeut is niet de meester, maar de dienaar van de natuur,
de zieke wordt teruggeleid naar gehoorzaamheid aan de wetten van de natuur.”
Hippocrates: Griekse arts, grondlegger van de westerse Geneeskunde

Scroll naar boven